Bắc Giang: Thửa đất ở nông thôn sau khi tách phải có diện tích tối thiểu từ 70 m2 trở lên

  UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

  Quyết định của UBND tỉnh.

  Cụ thể, hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tại đô thị thuộc các phường của TP Bắc Giang và các vị trí bám trục đường đã được đặt tên của các thị trấn tối đa 100 m2. 

  Đất ở tại các xã thuộc TP Bắc Giang, các xã nằm trong quy hoạch đô thị thuộc các huyện đã được phê duyệt; đất ở tại nông thôn bám đường gom cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ và đường vành đai IV tối đa 120 m2. Đất ở tại nông thôn, xã trung du thuộc các huyện tối đa 300 m2; xã miền núi thuộc các huyện tối đa 360 m2

  Về diện tích tối thiểu được tách thửa, đối với đất ở đô thị, đất ở bám quốc lộ, tỉnh lộ hoặc đường vành đai IV, thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị: Thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích đất ở tối thiểu từ 32 m2 trở lên, kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 4 m trở lên, chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 5,5 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m. 

  Đối với đất ở nông thôn, diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có diện tích đất tối thiểu từ 70 m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 4 m trở lên, chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 8 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

  Về điều kiện tách thửa đất, đối với thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp, thửa đất sau khi tách thửa và thửa đất còn lại phải bảo đảm các điều kiện quy định sau: Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; có diện tích tối thiểu theo quy định. Việc tách thửa đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với những khu vực có quy hoạch)…

  Chính thức cho phép vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động
  Bắc Giang: Đấu giá thành công 70/71 lô đất ở, một lô ghi phiếu không hợp lệ
  Bắc Giang tổ chức đấu thầu 4 dự án khu đô thị khoảng 410 ha

  Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

  create

  TS / baobacgiang.com.vn

  Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/366570/thua-dat-o-nong-thon-sau-khi-tach-phai-co-dien-tich-toi-thieu-tu-70-m2-tro-len.html